ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
bulletเสื้อผ้าแฟชั่น
bulletอาหาร เครื่องดื่ม
dot
sabuyshop.com/สมัครรับข่าวสาร

dot


บริษัท เอาท์ ซอร์ส จำกัด >> กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยทุกชนิด
บริษัท ทริปเปิลเอ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เอส.บี.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด >>> บริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบครบวงจร


พระรราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 article

ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว   อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท     
 
อธิบาย : มาตรานี้มีหลายท่านที่ละเมิดโดยไม่รู้ตัว  เนื่องจากมีความเข้าใจผิดว่า  การส่งสแปมเมล  หรือการซื้ออีเมลจำ
นวนมากเพื่อส่งเมลโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทีละมากๆ โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของเมล  เป็นการทำการตลาดออนไลน์ ผ่านทางอีเมล  หรือ E-Mail Marketing  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  การได้มาซึ่งรายชื่ออีเมลและทำการส่งเมลไปยังผู้รับ โดยไม่มีการยินยอมจากเจ้าของเมล  ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับ  เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 11 อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท   
 
ดังนั้น   หากท่านที่ต้องการส่งอีเมลเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  ควรส่งจากรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนรับข่าวสาร (subscribe)  จากเว็บไซต์ของท่านจะปลอดภัยกว่า   และตรงกลุ่มเป้าหมายด้วย  
 
มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรานี้มีรายละเอียดเป็นหัวข้อย่อย  ดังนี้
 
(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ   โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
 
อธิบาย : การโพสต์ข้อมูลเท็จลงในในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล   ที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับประเทศ  เช่น การปล่อยข่าวลือการปฏิวัติ  ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกไปทั่ว เป็นต้น
 
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ  อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฏหมายอาญา
 
อธิบาย : การโพสต์ข้อมูลที่มีเนื้อหาส่อไปทางก่อการร้าย  ต้องการทำลายความมั่นคงของประเทศ ในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล
 
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ  ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
 
อธิบาย : การโพสต์ข้อมูลที่เข้าข่ายลามก หรือรูปภาพที่เป็นภาพโป๊ลงในในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล
ซึ่งคนทั่วไปเข้ามาดูได้
 
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
 
อธิบาย : นำข้อมูลและภาพตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ที่ได้มาจากผู้อื่น  มาโพสต์ในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล เป็นฟอร์เวิร์ดเมล เพื่อเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง 
 
มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14
 
อธิบาย : ตัวอย่างเช่น  ในกรณีที่ผู้ให้บริการ  สนับสนุนหรือยินยอมให้เว็บไซต์ของสมาชิกท่านใดกระทำความผิดตามมาตรา 14 ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิด
 
มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น   ตัดต่อ เติม หรือ  หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
              ถ้ากระทำตามวรรคหนึ่ง  เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต  ผู้กระทำไม่มีความผิด
              ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นอันยอมความได้
              ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา มารดา คู่สมรส  หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
 
อธิบาย : การตัดต่อภาพของผู้อื่นด้วยวิธีใดก็ตาม ให้กลายเป็นภาพที่ทำให้ผู้นั้นต้องอับอายและเสียชื่อเสียง  เช่น  ตัดต่อหน้านางกอ กับภาพโป๊   แล้วนำออกเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล  มีความผิดตามมาตรา 16
         แต่ถ้าการกระทำข้างต้น  เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต  คนที่ทำก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
           * ความผิดข้อนี้  สามารถยอมความกันได้
            หากนางสาวกอ  เกิดตายก่อนจะแจ้งความ  ให้พ่อ แม่ สามี หรือบุตรของนางกอร้องทุกข์แทนได้  และถือว่าเป็นผู้เสียหาย
 
มาตรา 17 ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(1) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย   และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(2) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ
                จะต้องได้รับโทษภายในราชอาณาจักร
อธิบาย : หากทำความผิดที่ต่างประเทศ  เช่น  โพสต์รูปหรือข้อความ ในเว็บไซต์ ,เว็บบอร์ด หรือ ส่งทางอีเมล ที่ต่างประเทศ และ (1) เป็นคนไทย  รัฐบาลประเทศนั้น หรือผู้เสียหายขอให้ลงโทษ  (2) คนที่ทำผิดเป็นคนต่างด้าว รัฐบาลไทยและคนไทยที่เสียหายเอาผิดได้  และต้องมารับโทษในไทยNEWS

โฆษณาออนไลน์นั้น สำคัญไฉน... article
"กูเกิล" รุกตลาดไทย เจาะโฆษณาออนไลน์ article
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยอีคอมเมิร์ซโต 30% article
เพย์พัลงัดมุขเด็ด ปล่อยวงเงินกระตุ้นช้อปออนไลน์ article
โฆษณาออนไลน์ไทยขึ้นเบอร์2อาเซียน article
โฆษณาออนไลน์แบบไหนตอบโจทย์ ROI article
อีคอมเมิร์ซไตรมาสแรกยอดพุ่งสวนเศรษฐกิจ article
วัยรุ่น-วัยเรียน (เรียนต่อที่ไหนดี?...) articleCopyright © 2008-2020 All Rights Reserved.
Halo Serve Ltd.,Partnership
18/101 The Terrace Village, Ramintra Rd., Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230
Tel.: +6689 199 6399 Fax.: +662 083 9247 Email: haloserve9@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่